Obecnie jest pusty
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI w MC-hurt Mariusz Czerwiński

 

1. Definicje

Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. 

Podmiot przetwarzający –to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Dane osobowe –to informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, numer, adres, numer telefonu, data urodzenia, numer konta bankowego, NIP, PESEL, itp.

Przetwarzanie danych osobowych – to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników stron internetowych Sklepu jest właściciel i operator sklepu, firma MC-hurt Mariusz Czerwński z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Legnickiej 12, NIP: 772 172 894, REGON: 891477284. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3. MC-hurt pozyskuje i przetwarza dane przekazane wyłącznie przez Użytkowników Sklepu, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, w szczególności w zakresie:

 • założenia i prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie (rejestracja),
 • składania i realizacji zamówień,
 • umożliwienia Użytkownikowi złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
 • umożliwienia złożenia za pośrednictwem elektronicznego, formularza dostępnego na stronie Sklepu, oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 • marketingu produktów (newsletter),
 • kontaktowania się z Użytkownikiem, w celach związanych z działalnością Sklepu,
 • podatkowym i rachunkowym, zgodnie z przepisami prawa.

 

4. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę :

A) podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail. W  przypadku firmy, jej nazwę, NIP, adres dostawy, telefon osoby upoważnionej do odbioru przesyłki)

B)  przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),

C)  przy składaniu zamówienia (mię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail. W  przypadku firmy, jej nazwę, NIP, adres dostawy, telefon osoby upoważnionej do odbioru przesyłki).

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Sklepu w celu realizacji powierzonych mu przez Użytkownika zadań.

 

5. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Dane Użytkowników zostają przekazane:

 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu nadanie lub odbioru przesyłki,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,
 • podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

 

6. Procedury związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych,

Strony Sklepu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Użytkowników Sklepu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Sklepu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 

7. Forma kontaktu właściciela serwisu z użytkownikami,

 • Osobiście:

ul. Legnicka 12

57-200 Ząbkowice Śląskie

 • telefonicznie:

722-172-894

 • mailowo:

zamowienia@mc-hurt.pl

 

8. Użytkownicy mają prawo do wglądu we własne dane oraz do dokonywania w nich zmian. Aby tego dokonać należy złożyć wniosek (mailowo, telefonicznie lub osobiście) w celu:

 • dostępu lub kopii przetwarzanych przez Sklep danych
 • poprawienia (sprostowania) danych
 • uaktualnienia danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP-GIODO) przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie: ePUAP, ePK oraz eGIODO.

 

9. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

10. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zamówienia, a także po jego zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres realizacji zamówienia lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

WSZYSTKIE PRODUKTY MC HURT